top of page

Algemene voorwaarden voor Belinea

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Belinea .:  gevestigd aan de Schapendreef 11, 4824AM te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77377559.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Belinea een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

1.3 Producten: alle meubels en andere zaken die Belinea aanbiedt of levert.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Belinea en de klant.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Belinea en de klant.

Artikel 3 - Aanbod en prijs

3.1 Alle aanbiedingen van Belinea zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Belinea behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gesloten overeenkomsten.

3.3 De prijzen van de producten zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 - Maatwerk

4.1 Indien de klant een product wenst dat op maat gemaakt moet worden, dient de klant de benodigde specificaties en maten aan Belinea te verstrekken.

4.2 Belinea zal een offerte uitbrengen voor het maatwerk. Deze offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

4.3 Indien de klant akkoord gaat met de offerte, zal Belinea een overeenkomst sluiten met de klant voor het maatwerk.

4.4 Belinea zal zich inspannen om het maatwerkproduct te leveren binnen de afgesproken termijn. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Alle producten van Belinea worden speciaal voor de klant gemaakt. Daarom kan elk product worden gezien als een maatwerk product. Ook de producten van de webshop horen hierbij en worden gezien als een maatwerk product. Als de klant het product besteld zal deze speciaal voor de klant worden gemaakt. Hierdoor zijn retouren niet mogelijk. Retour is enkel mogelijk als er geconstateerd is dat het product beschadigd is of niet deugdelijk is.

4.6 Alle producten van Belinea wijken in het echt af van de voorbeeld afbeeldingen op de website. Marmer en hout zijn natuurproducten waardoor het uiterlijk elke keer kan variëren. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. De klant kan altijd contact opnemen en vragen naar de het uiterlijk van de gekozen soort materiaal. Bij benadering kan Belinea een indicatie geven van het uiterlijk.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen tussen Belinea en de klant.

5.2 Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De klant is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Belinea behoudt zich het recht voor om een betalingsherinnering te sturen indien de betalingstermijn is verstreken.

 

Artikel 6 - Controle van specificaties en maten

6.1 De klant dient de specificaties en maten van het maatwerkproduct te controleren en te bevestigen voordat Belinea overgaat tot productie.

6.2 Na akkoord van de klant kunnen de specificaties en maten niet meer worden gewijzigd.

6.3 De klant is verantwoordelijk voor het opmeten van de ruimte waarin het product geplaatst dient te worden en voor het controleren van de doorgangen en openingen waarlangs het product vervoerd moet worden.

6.4 Indien het product niet past of niet door de openingen past, is Belinea niet aansprakelijk en zal de klant het product desondanks moeten afnemen. Het product zal voor de klant worden geplaatst tot aan de deur, indien het verder niet door de openingen past.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 De producten blijven eigendom van Belinea totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7.2 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft Belinea het recht om de producten terug te nemen zonder dat daarvoor een rechterlijke tussenkomst is vereist.

7.3 De klant is gehouden om de producten op verzoek van Belinea te retourneren indien hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Artikel 8 - Garantie

8.1 Belinea staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

8.2 De klant dient eventuele gebreken of tekortkomingen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te melden aan Belinea.

8.3 Belinea zal de klacht onderzoeken en zo spoedig mogelijk een oplossing bieden.

8.4 De garantie vervalt indien de klant zelf wijzigingen aanbrengt in het product of het product op onjuiste wijze gebruikt.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Belinea is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt door het gebruik van de producten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Belinea.

9.2 Belinea is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Indien Belinea door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort zolang de overmacht duurt.

10.2 Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 11 - Geschillenbeslechting

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Belinea en de klant is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen Belinea en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij partijen gezamenlijk anders overeenkomen.

11.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

11.4 Belinea behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.5 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Belinea en de klant.

Artikel 12 - Privacy en gegevensbescherming

12.1 Belinea verwerkt persoonsgegevens van de klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

12.3 De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

12.4 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Belinea naar haar privacyverklaring op haar website.

Artikel 13 - Slotbepalingen

13.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op [datum].

13.2 Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden.

13.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Belinea en de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

13.4 De klant stemt in met deze algemene voorwaarden door het plaatsen van een bestelling bij Belinea.

bottom of page